fbpx

Program lojalnościowy

Zapraszamy do naszych salonów, w których po dokonaniu zakupów będziesz miał możliwość wypełnienia formularza i otrzymania Karty Stałego Klienta

Posiadacze Karty Stałego Klienta zyskują stały rabat 5% na cały asortyment

Regulamin Programu Kart Stałego Klienta

 1. Organizatorem Programu Kart Stałego Klienta (zwanego dalej „Programem”) są wspólnie:

  – PPH Roland Dariusz Rogowski, ul. Mickiewicza 11, 09-100 Płońsk, NIP 5671021687

  – FH Roland Wanda Barbara Rogowska, ul. Mickiewicza 11, 09-100 Płońsk, NIP 5671311936

  – FPH Roland Joanna Matczak, ul. Kopernika 5E/26, 09-100 Płońsk, NIP 5671805615

  zwanymi w dalszej części „Organizatorem”

 2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie, przyznawania i korzystania z Karty Stałego Klienta wystawionej przez Organizatora, która daje Klientowi określone przywileje przy zakupie towarów w salonach stacjonarnych Roland Moda Męska.

 3. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest dokonanie zakupów w salonie Roland Moda Męska na łączną kwotę 1000zł (jeden tysiąc złotych), okazanie sprzedawcy kopii paragonów fiskalnych (lub potwierdzeń płatności z terminala płatniczego) potwierdzających zakup oraz wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego.

 4. Wypełniając Formularz Zgłoszeniowy, Klient wyraża zgodę na przystąpienie do Programu, potwierdza autentyczność podanych danych osobowych oraz oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki określone w Regulaminie programu.

 5. Wypełniając Formularz Zgłoszeniowy, Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych zapomocą srodków komunikacji elektronicznej. Zgoda może być odwołana w każdym czasie.

 6. Podpisując wypełniony Formularz Zgłoszeniowy, Klient wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z uczestnictwem w Programie. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji Programu jest warunkiem przystąpienia do Programu. Brak takiej zgody oznacza brak możliwości wprowadzenia danych do bazy Klientów i osoba taka nie może brać udziału w Programie.

 7. Przetwarzanie danych i ich wykorzystywanie odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2014 poz.1182 ze zmianami). Administratorem danych jest FPH Roland Joanna Matczak.

 8. Klientowi przystępującemu do Programu wydawana jest Karta Stałego Klienta.

 9. Karta Stałego Klienta jest opatrzona numerem. Osobą uprawnioną do korzystania z Karty jest tylko jej użytkownik. Przywileje wynikające z uczestnictwa w Programie nie mogą być cedowane na inną osobę.

 10. Karta Stałego Klienta nie jest kartą płatnicza, bankomatową ani kredytową.

 11. Warunkiem skorzystania z przywilejów wynikających z uczestnictwa w Programie jest okazanie Karty sprzedawcy przed nabyciem towaru.

 12. Karta Stałego Klienta upoważnia do stałego rabatu cenowego w wysokości 5% na wszystkie produkty w regularnej cenie, z wyjątkiem towarów przecenionych lub objętych akcją promocyjną.

 13. Klient może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Programie, składając pisemne oświadczenie w salonie lub wysyłając informajcę na adres e-mail karty@roland-modameska.pl

 14. Program obowiązuje przez czas nieokreślony. Karty Stałego Klienta są ważne w czasie trwania Programu. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Programu w dowolnym czasie, umieszczając stosowną informację na stronie internetowej www.roland-modameska.pl oraz w salonach.

 15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie w dniem umieszczenia na stronie internetowej.

 16. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2017r.