fbpx

Karta Podarunkowa Roland

REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH

 Postanowienia ogólne

 

1.1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki programu aktywacji i użytkowania Karty Podarunkowej ROLAND (zwanej dalej „Kartą”).

1.2. Wydawcą Karty Podarunkowej są:

1.2.1. FPH Roland Joanna Matczak, z siedzibą 09-100 Płońsk, ul. Kopernika 5E/26, NIP 5671805615 – dla Kart wydanych w salonach: 03-674 Warszawa, Radzymińska 208 oraz 05-077 Warszawa, Trakt Brzeski 60C

1.2.2. PPH Roland Dariusz Rogowski, z siedzibą 09-100 Płońsk, ul. Mickiewicza 11, NIP 5671021687 – dla Kart wydanych w salonach: 06-401 Płock, Al. Armii Krajowej 8, 09-100 Płońsk, ul. Mickiewicza 2B

1.2.3. FH Roland Wanda Barbara Rogowska, z siedzibą 09-100 Płońsk, ul. Mickiewicza 11, NIP 5671311936 – dla Kart wydanych w salonach: 02-077 Warszawa, Al. KEN 54, 09-100 Płońsk, ul. Jędrzejewicza 1
1.3. Program Kart Podarunkowych jest prowadzony we wszystkich salonach Roland Moda Męska.
1.4 Program Kart Podarunkowych rozpoczyna się 3 grudnia 2019 i trwa bezterminowo.
1.5 Użytkownik Karty Podarunkowej poprzez aktywacje w sposób określony niżej, oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, rozumie jego treść oraz nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.

Ogólne informacje o Karcie Podarunkowej

 

2.1 Karta Podarunkowa jest kartą typu pre-paid, stanowiącą odpowiednik gotówki, wystawianą na okaziciela, umożliwiającą dokonywanie zakupu towarów z oferty handlowej Roland Moda Męska w dowolnym salonie.
2.2 W programie objętym niniejszym Regulaminem Klienci mogą aktywować Karty Podarunkowe o wartości nie mniejszej niż 100 złotych oraz nieprzekraczającej 2000 złotych.
2.3 Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, instrumentem pieniądza elektronicznego ani kartą płatniczą.

Aktywacja Karty Podarunkowej

 

3.1. Warunkiem użytkowania Karty jest jej aktywacja, to jest dokonanie wpłaty w kasie dowolnego salonu Roland, w wysokości kwoty wybranej przez użytkownika Karty, w granicach określonych w pkt. 2.2 niniejszego Regulaminu.
3.2. Karta Podarunkowa służy do jednorazowego użytku. W przypadku dokonania zakupu o wartości niższej niż wartość na Karcie, reszta nie jest wydawana.
3.3. Karta zachowuje ważność przez 3 miesiące od daty aktywacji. Termin ważności Karty nie może zostać przedłużony.
3.4. Użytkownik Karty może dokonać aktywacji za pomocą gotówki, a także akceptowalnych kart płatniczych lub kredytowych.
3.5. Aktywacja Karty nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług  w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych.
3.6. Użytkownik Karty jest zobowiązany do poinformowania kolejnego użytkownika, któremu przekazuje Kartę, że Karta: może być zrealizowana w salonach Roland, nie podlega wymianie na środki pieniężne oraz posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowana (pkt. 3.3)

Zasady użytkowania Karty Podarunkowej

 

4.1. Karta może być zrealizowana wyłącznie po jej aktywacji, w dowolnym salonie Roland.
4.2. Karta wystawiana jest na okaziciela. Realizacja Karty przez użytkownika stanowi ważną transakcję nawet w wypadku, gdy wejdzie on w posiadanie Karty w sposób nieuprawniony.
4.3. Karta nie podlega wymianie na środki pieniężne.
4.4. Płatność Kartą Podarunkową następuje w trakcie okazania Karty w kasie salonu Roland. W momencie nabycia towarów w salonie, saldo Karty zostanie pomniejszone o kwotę ceny należnej Roland za sprzedane towary.
4.5. W przypadku, gdy środki na Karcie nie wystarczą do zapłacenia pełnej kwoty należnej za nabyty towar, użytkownik Karty może pokryć różnicę innym środkiem płatniczym.
4.6. Towar nabyty za pomocą Karty nie podlega zwrotowi, wymianie na inny ani na gotówkę.

Odpowiedzialność Roland Moda Męska i reklamacje

 

5.1. Roland nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu nabywcy.
5.2. Roland nie umożliwia nabywcy czy użytkownikowi Karty zgłoszenia zastrzeżenia czy zablokowania Karty.
5.3. W przypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej, jej użytkownikowi nie przysługują wobec Roland Moda Męska żadne roszczenia.
5.4. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 30 dni od daty złożenia pisemnej reklamacji. Reklamacje mogą być składane w salonach Roland lub listownie na wskazany wyżej adres siedziby.

Postanowienia końcowe

 

6.1. Roland zastrzega prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podawania przyczyny. O każdej zmianie użytkownicy zostaną poinformowani na stronie internetowej.
6.2. Roland zastrzega prawo do zawieszenia lub zakończenia programu Kart Podarunkowych w każdym czasie bez podawania przyczyny.
6.3. Niniejszy regulamin jest dostępny w salonach Roland oraz na stronie internetowej pod adresem www.roland-modameska.pl/karta-podarunkowa-roland
6.4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 grudnia 2019 roku.